مدیر گروه فرهنگ وزبانهاي باستان

دکتر آرمان بختياري
تحصیلات:  دکتری تخصصی
مرتبه علمی:  دانشیار فرهنگ وزبانهاي باستانی
ایمیل:  rabakhtyari@basu.ac.ir
وب سایت:  http://profs.basu.ac.ir/bakhtyari
تلفن:  8292614-811
تلفن داخلي:  211
 
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا کد پستی: 65178-38695
 
www.basu.ac.ir تلفن: +98-81-38381601-10 فکس: 081-38380633

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند